Doanh iOS Apps

Best Apps Doanh Nghi Kinh Doanh

1
CF Doanh Nhan
CF Doanh Nhan
By Pham Qui ( Free )
CFDoanhNhan app cho kh c h ng l i t c c a CFDoanhNhan, xem t ng s i m t ch lu h ng th ng, c c th ng b o ...
2
Kinh Doanh Online
Kinh Doanh Online
By Long Nguyen ( Free )
ng d ng h c KINH DOANH ONLINE mi n ph v i video b i gi ng mi n ph v chu o. N i dung b i gi ng a d ng: - H ...
3
Tính Doanh Số
Tính Doanh Số
By Pham Lap ( $2.99 )
B n l ng i b n h ng ? B n mu n xem doanh thu, chi ti t h ng b n trong ng y, trong tu n, trong th ng, trong n ...
4
Tin Kinh Doanh
Tin Kinh Doanh
By Nguyen Quang ( Free )
ng d ng c t o ra v i m c ch: cung c p tin kinh doanh cho nh ng ng i l m kinh doanh v am m ki ...
5
Luật doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp
By Kenny Education ( $9.99 )
ng d ng tra c u lu t doanh nghi p Vi t Nam. D hi u, d s d ng
6
Nữ Doanh Nhân
Nữ Doanh Nhân
By LamViet Media ( Free )
n ph m N Doanh Nhn ra i nh m m c ch mang l i cho c c b n g i nh ng b quy t s ng p, v ...
7
Doanh Nhân Magazine
Doanh Nhân Magazine
By Magzter Inc. ( Free )
Ra m t c gi v o n m 2008, Doanh Nhn l m t n ph m kinh t uy t n c s l ng b n c ng ...
8
Cùng Kinh Doanh
Cùng Kinh Doanh
By Tuan Anh Vu ( Free )
T nh n ng: (1) Cho ph p kh ch h ng t xe n n ngay t i v tr hi n t i, t xe cho ng i thn ...
9
Luật Doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp
By Thang Long ( $3.99 )
Lu t Doanh nghi p ng d ng tr nh b y Lu t Doanh nghi p Vi t Nam v i giao di n thu n ti n cho ng i s d ...
10
Đảng Bộ Doanh Nghiệp
Đảng Bộ Doanh Nghiệp
By Viet Quoc ( Free )
ng B Doanh Nghi p Qu n 1 - TP.H Ch Minh a ch : 30 Ph ng Kh c Khoan - P. akao, Qu n 1, TP. H Ch Minh S T ...
11
Kinh doanh cùng Redsand
Kinh doanh cùng Redsand
By Than Phan ( Free )
Kinh doanh c ng Redsand. Gi i thi u th ng tin kh ch h ng v nh n hoa h ng c a b n.
12
Bí Quyết Kinh Doanh
Bí Quyết Kinh Doanh
By Nguyen Dinh Anh ( Free )
R t nhi u ng i e ng i kh ng ho ng kinh t . R t nhi u ng i ch i m t ph p m u th ...
13
Kho sách - Kinh doanh
Kho sách - Kinh doanh
By Minh Nguyen duc ( Free )
Kho s ch - Kinh doanh
14
Cùng Kinh Doanh Driver
Cùng Kinh Doanh Driver
By Tuan Anh Vu ( Free )
C ng Kinh Doanh Driver l ng d ng gi p cho t i x : 1. Nh n th ng tin, v tr c a kh ch h ng t xe. 2. D n ...
15
Nhắn tin doanh nghiệp
Nhắn tin doanh nghiệp
By Duc Nguyen ( Free )
y l ph n m m ph c v cho c c kh ch h ng s d ng d ch v Nh n tin doanh nghi p. Khi s d ng ph n m ...


Doanh Nghiệp Doanh Nghi Luật Doanh Nghiệp

1
Founder Up - Cất cánh doanh nghiệp
Founder Up - Cất cánh doanh nghiệp
By Nguyen Luu ( Free )
Founder Up l ng d ng tr n mobile gi p doanh nhn h c online c c chi n l c kinh doanh t ph & b ng n doanh thu ...
2
eSmart
eSmart
By Toan Nguyen ( Free )
ng d ng c a eSmart h tr doanh nghi p v n h nh c ng vi c kinh doanh c a m nh: t ph ng h p, ng k kinh ...
3
FIVE STARS UNIVERSAL
FIVE STARS UNIVERSAL
By VIHAT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED ( Free )
C ng ng FSU. Chia s ki n th c kinh doanh, c h i u t v c h i h p t c gi a c c doanh nghi p- g p ...
4
Upstart Manager
Upstart Manager
By Upstart Software Solution JSC ( Free )
- Qu n l ho t ng c a doanh nghi p - Qu n l doanh thu - p d ng c c quy t nh, thay i, khuy n m i... - Bi ...
5
Ecoshare
Ecoshare
By VIETNAM - VINAGROUPS ECOCMOMY ELECTRONIC CORPORATION ( Free )
Ecoshare l H Th ng qu n l c ph n n i b doanh nghi p. Cung c p cho m i doanh nghi p c ng c qu n l c ng, ...
6
PhuongNamSoft Report
PhuongNamSoft Report
By Tuan Hoang ( Free )
ng d ng xem b o c o Online gi p ch doanh nghi p theo d i Doanh thu h ng ng y.
7
Joy Sun
Joy Sun
By Duc Cao ( Free )
Joy Sun ph n m m h tr d nh cho doanh nhn vi t nam - Qu n l nh m v th nh vi n trong h i doanh nhn - T o ra ...
8
BNI Dragon
BNI Dragon
By Nguyen Sy Hoa ( Free )
K t n i doanh nhn Vi t Nam + T ch c k t n i c c gi m c doanh nghi p + K t n i bu n b n giao th ...
9
mSale Mobifone
mSale Mobifone
By VietNam Mobile Telecom Service ( Free )
ng d ng mSale l c ng c h tr doanh nghi p, nhn vi n ghi nh n giao d ch b n h ng, qu n l lu ng h ng ho . ...
10
mSale SaaS
mSale SaaS
By VietNam Mobile Telecom Service ( Free )
ng d ng mSale l c ng c h tr doanh nghi p, nhn vi n ghi nh n giao d ch b n h ng, qu n l lu ng h ng ho . ...
11
Smart Work
Smart Work
By 3I Technology And Media One Member Company Limited ( Free )
Smart Work l ng d ng gi p doanh nghi p qu n l to n b doanh nghi p m nh tr n h th ng s
12
Luật Doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp
By Thang Long ( $3.99 )
Lu t Doanh nghi p ng d ng tr nh b y Lu t Doanh nghi p Vi t Nam v i giao di n thu n ti n cho ng i s d ...
13
BizGame
BizGame
By Ho Quoc Tien ( Free )
BizGame l s n game mini d nh cho doanh nghi p t ch h p tr n web s n c , nh m m c ch k ch c u kinh doanh. ...
14
Cloud Menu Admin
Cloud Menu Admin
By Le Phuoc Dat ( Free )
Cloud Menu Admin d nh cho qu n l l m t ng d ng c a ph n m m Cloud Menu. Ng i qu n l c th n m b t ...
15
MISA SME
MISA SME
By MISA JSC ( Free )
MISA SME l ng d ng mobile c a ph n m m k to n doanh nghi p MISA SME.NET 2019, c ph t tri n b i C ng ty c ...

Doanh Nghiệp Doanh Nghi Luật Doanh Nghiệp